Algemene voorwaarden

Contactgegevens:
 1. OwnMind: OwnMind, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 86134515.
 2. Cliënt: degene met wie OwnMind een overeenkomst is aangegaan.
 3. Klant: degene met wie OwnMind een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: OwnMind en cliënt samen.
 5. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens OwnMind.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van OwnMind zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld. 
 3. Als de cliënt of klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
Aanvaarding 
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt OwnMind zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de cliënt of klant verbindt OwnMind slechts, nadat de cliënt of klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Geheimhouding 
 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut/coach en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen therapeut/coach en cliënt.
 3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.
Tarieven
 1. Alle tarieven die OwnMind hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis of verzend of transport kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle tarieven die OwnMind hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan OwnMind te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door OwnMind een totaalbedrag als nichtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste tarief waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. OwnMind is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de tarieven meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient OwnMind de cliënt of klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de tarieven meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om een deel van het behandeltraject te laten vervallen, dat boven de tarieven vermeerderd met 10% uitkomt. 
 7. OwnMind heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal OwnMind prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt of klant. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met OwnMind op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de tariefverhoging. 
 10. Alle afspraken voor individuele sessies die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, kunnen in rekening worden gebracht. Voor alle overige afspraken/sessies met of voor opdrachtgever/cliënt geldt, dat afspraken/sessies die niet 5 dagen tevoren zijn afgezegd of verschoven, in rekening kunnen worden gebracht.
Betalingen en betalingstermijn 
 1. OwnMind mag bij aangaan van de overeenkomst een betaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na startdatum van het traject of levering van een product te hebben voldaan. 
 3. Betalingstermijn worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat OwnMind de cliënt of klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. OwnMind behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ownMind gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan OwnMind.  
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag OwnMind haar verplichtingen opschorten totdat de cliënt of klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de cliënt of klant, zijn de vorderingen van ownMind op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de cliënt of klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door OwnMind, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan OwnMind te betalen. 
Verrekening 

Tenzij de cliënt of klant een consument is, doet de cliënt of klant afstand van zijn recht om een schuld aan OwnMind te verrekenen met een vordering op OwnMind. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de cliënt of klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verzekering 

Wanneer partijen een overeenkomst met een een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor OwnMind enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst 
 1. OwnMind voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. OwnMind heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt of klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of klant dat OwnMind tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de cliënt of klant er niet voor heeft gezorgd dat OwnMind tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit vloeiende extra kosten of extra uren voor de rekening van de cliënt of klant. 
Informatieverstrekking door de klant
 1. De cliënt of klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan OwnMind. 
 2. De cliënt of klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de cliënt of klant dit verzoekt, retourneert OwnMind de desbetreffende bescheiden. 
 4. Stelt de cliënt of klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door OwnMind redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 
 1. De overeenkomst tussen OwnMind en de cliënt of klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid q van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant OwnMind schriftelijk in gebrekestellen. 
Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 
 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
Vrijwaring 

De klant vrijwaart OwnMind tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door OwnMind geleverde producten en of diensten. 

Klachten 
 1. De cliënt of klant dient een door OwnMind geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant OwnMind daarvan spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen. 
 3. Consumenten dienen OwnMind uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De cliënt of  klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat OwnMind in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De cliënt of  klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat OwnMind gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
Ingebrekestelling 
 1. De cliënt of klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan OwnMind. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of klant dat een ingebrekestelling OwnMind ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als OwnMind een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten of klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan OwnMind verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid OwnMind 
 1. OwnMind is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien OwnMind aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit if verband houdt met uitvoering van een overeenkomst. 
 3. OwnMind is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien OwnMind aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebrek van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.
Groepsactiviteiten 
 1. Indien er voor een groepsactiviteit minder aanmeldingen zijn dan opdrachtnemer vooraf als minimum heeft gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd om een geplande activiteit te annuleren, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 2. Opdrachtnemer beslist uiterlijk 48 uur voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet de deelnemer daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 7 dagen gerestitueerd.
 3. De deelnemer kan tot 48 uur voor de start van een activiteit zijn/haar inschrijving voor een groepsactiviteit zonder kosten schriftelijk annuleren.
 4. Bij schriftelijke annulering minder dan 48 uur voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 5. Indien opdrachtnemer de geplande data/datum van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos en schriftelijk te annuleren.
 6. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.
Vervaltermijn 

Elk recht van de cliënt of klant op de schadevergoeding van OwnMind vervalt in elk geval 12 manden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek. 

 

Recht op ontbinding 
 1. De cliënt of klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer OwnMind toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door OwnMind niet blijvend of tijdelijk onmogelijk , dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat OwnMind in verzuim is. 
 3. OwnMind heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien OwnMind kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht 
 1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijke Wetboek geldt dat een tekortkoming van OwnMind in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan OwnMind in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt of klant niet aan OwnMind in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt of klant niet aan OwnMind kan worden toegerekend in een van de wil van OwnMind onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de cliënt of klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van OwnMind kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, elektriciteits- internet, computer- en telecomstoringen, computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor OwnMind 1 (één) of meer verplichtingen naar de cliënt of klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat OwnMind er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. OwnMind is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2.  Voorgaande lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
Wijziging algemene voorwaarden 
 1. OwnMind is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal OwnMind zoveel mogelijk vooraf met de cliënt of klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  
Overgang van rechten 
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet an derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van OwnMind. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat OwnMind bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar OwnMind is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 12 oktober 2022

 

Algemene voorwaarden

Contactgegevens:
 1. OwnMind: OwnMind, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 86134515.
 2. Cliënt: degene met wie OwnMind een overeenkomst is aangegaan.
 3. Klant: degene met wie OwnMind een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: OwnMind en cliënt samen.
 5. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens OwnMind.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van OwnMind zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld. 
 3. Als de cliënt of klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
Aanvaarding 
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt OwnMind zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de cliënt of klant verbindt OwnMind slechts, nadat de cliënt of klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Geheimhouding 
 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut/coach en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen therapeut/coach en cliënt.
 3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.
Tarieven
 1. Alle tarieven die OwnMind hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis of verzend of transport kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle tarieven die OwnMind hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan OwnMind te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door OwnMind een totaalbedrag als nichtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste tarief waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. OwnMind is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de tarieven meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient OwnMind de cliënt of klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de tarieven meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om een deel van het behandeltraject te laten vervallen, dat boven de tarieven vermeerderd met 10% uitkomt. 
 7. OwnMind heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal OwnMind prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt of klant. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met OwnMind op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de tariefverhoging. 
 10. Alle afspraken voor individuele sessies die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, kunnen in rekening worden gebracht. Voor alle overige afspraken/sessies met of voor opdrachtgever/cliënt geldt, dat afspraken/sessies die niet 5 dagen tevoren zijn afgezegd of verschoven, in rekening kunnen worden gebracht.
Betalingen en betalingstermijn 
 1. OwnMind mag bij aangaan van de overeenkomst een betaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na startdatum van het traject of levering van een product te hebben voldaan. 
 3. Betalingstermijn worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat OwnMind de cliënt of klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. OwnMind behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ownMind gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan OwnMind.  
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag OwnMind haar verplichtingen opschorten totdat de cliënt of klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de cliënt of klant, zijn de vorderingen van ownMind op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de cliënt of klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door OwnMind, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan OwnMind te betalen. 
Verrekening 

Tenzij de cliënt of klant een consument is, doet de cliënt of klant afstand van zijn recht om een schuld aan OwnMind te verrekenen met een vordering op OwnMind. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de cliënt of klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verzekering 

Wanneer partijen een overeenkomst met een een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor OwnMind enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst 
 1. OwnMind voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. OwnMind heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt of klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of klant dat OwnMind tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de cliënt of klant er niet voor heeft gezorgd dat OwnMind tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit vloeiende extra kosten of extra uren voor de rekening van de cliënt of klant. 
Informatieverstrekking door de klant
 1. De cliënt of klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan OwnMind. 
 2. De cliënt of klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de cliënt of klant dit verzoekt, retourneert OwnMind de desbetreffende bescheiden. 
 4. Stelt de cliënt of klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door OwnMind redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 
 1. De overeenkomst tussen OwnMind en de cliënt of klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid q van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant OwnMind schriftelijk in gebrekestellen. 
Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 
 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
Vrijwaring 

De klant vrijwaart OwnMind tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door OwnMind geleverde producten en of diensten. 

Klachten 
 1. De cliënt of klant dient een door OwnMind geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant OwnMind daarvan spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen. 
 3. Consumenten dienen OwnMind uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De cliënt of  klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat OwnMind in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De cliënt of  klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat OwnMind gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
Ingebrekestelling 
 1. De cliënt of klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan OwnMind. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of klant dat een ingebrekestelling OwnMind ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als OwnMind een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten of klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan OwnMind verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid OwnMind 
 1. OwnMind is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien OwnMind aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit if verband houdt met uitvoering van een overeenkomst. 
 3. OwnMind is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien OwnMind aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebrek van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.
Groepsactiviteiten 
 1. Indien er voor een groepsactiviteit minder aanmeldingen zijn dan opdrachtnemer vooraf als minimum heeft gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd om een geplande activiteit te annuleren, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 2. Opdrachtnemer beslist uiterlijk 48 uur voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet de deelnemer daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 7 dagen gerestitueerd.
 3. De deelnemer kan tot 48 uur voor de start van een activiteit zijn/haar inschrijving voor een groepsactiviteit zonder kosten schriftelijk annuleren.
 4. Bij schriftelijke annulering minder dan 48 uur voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 5. Indien opdrachtnemer de geplande data/datum van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos en schriftelijk te annuleren.
 6. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.
Vervaltermijn 

Elk recht van de cliënt of klant op de schadevergoeding van OwnMind vervalt in elk geval 12 manden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek. 

Recht op ontbinding 
 1. De cliënt of klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer OwnMind toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door OwnMind niet blijvend of tijdelijk onmogelijk , dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat OwnMind in verzuim is. 
 3. OwnMind heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien OwnMind kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht 
 1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijke Wetboek geldt dat een tekortkoming van OwnMind in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan OwnMind in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt of klant niet aan OwnMind in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt of klant niet aan OwnMind kan worden toegerekend in een van de wil van OwnMind onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de cliënt of klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van OwnMind kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, elektriciteits- internet, computer- en telecomstoringen, computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor OwnMind 1 (één) of meer verplichtingen naar de cliënt of klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat OwnMind er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. OwnMind is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2.  Voorgaande lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
Wijziging algemene voorwaarden 
 1. OwnMind is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal OwnMind zoveel mogelijk vooraf met de cliënt of klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  
Overgang van rechten 
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet an derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van OwnMind. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat OwnMind bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar OwnMind is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 12 oktober 2022